Dzień drugi cd

Pamiętacie o czytaniu?
Wczoraj poznaliśmy literę f, F

▪︎przeczytaj szereg sylaby

fa – fo – fe – fi – fu – fy

af – of – ef – if – uf – yf

▪︎przeczytaj wyrazy

fa – la fala
fo – ka foka
fla – ga flaga
ra – fa rafa
pu – fa pufa

▪︎przeczytaj i wykonaj polecenia (załącznik)