Programy

Przedszkole Publiczne w Łosiowie

 

Godziny dostępności dla rodziców
• Magdalena Widz – środa od 12:30 do 13:30
• Izabela Multan – wtorek od 11:00 do 12:00
• Anna Bernacka – piątek 10:30 do 11:30
• Beata Hryniewicz – poniedziałek od 10:00 do 11:00
• Magdalena Arkan – czwartek od 11:00 do 12:00

Realizowane programy i projekty
• Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
• Czyściochowa Akademia
• Z darami natury świat nie jest ponury
• Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy
• Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy.

Rok szkolny 2022/23

„Program Wychowania Przedszkolnego” Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Cel główny programu:
Rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywność dziecięcej, które umożliwią dziecku „odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”

Cel wychowania przedszkolnego według podstawy programowej.
Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest „wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”

Kocham Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego. Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

W programie wychowania przedszkolnego wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej za – stopniowanie wymaga, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka. Dzięki takiemu ujęciu widoczny jest jego przyrost wiedzy i umiejętności, począwszy od naładowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania. Taki układ pozwala nauczycielowi na dostosowanie doboru treści i wymagań adekwatnie do potencjalnego poziomu rozwoju dzieci w danej grupie wiekowej, indywidualnego tempa rozwoju, preferencji i stylów uczenia się, indywidualnych zainteresowań oraz doświadczeń środowiskowych i kulturowych.

Mimi`s Wheel – Carol Read – program języka angielskiego

Mimi’s Wheel to nowy kurs dla ciekawych świata przedszkolaków. Do wspólnej zabawy maluchy zaprasza urocza surykatka, której przygody pomagają im zrozumieć nie tylko nowy język, ale też świat wokół nich i panujące w nim zasady. Zadania wymagające współpracy pozwalają przedszkolakom odkrywać radość ze wspólnej nauki. Wesoła Mimi wprowadza małych uczniów w świat języka angielskiego, wykorzystując treści i techniki najlepiej dopasowane do ich poziomu rozwoju poznawczego.

Ciekawe opowiadania, rytmiczne piosenki, atrakcyjne filmiki i projekty plastyczne zachwycą każdego przedszkolaka, a świetna obudowa kursu ułatwi nauczycielowi planowanie i prowadzenie zajęć w zgodzie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Kurs jest bowiem zaprojektowany w taki sposób, że każdy blok tematyczny można realizować w dowolnym momencie kształcenia, dopasowując treść lekcji angielskiego do pozostałych zajęć przedszkolnych. Liczne zadania polegające na personalizacji poznawanego języka zachęcają dzieci do ekspresji i pozwalają im lepiej zapamiętać nauczane treści. Osobne lekcje poświęcone zagadnieniom kulturowym zapoznają dzieci z tradycyjnymi wierszykami, rymowankami i piosenkami, dopasowanymi do ich zainteresowań.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

To sztandarowa kampania informacyjna KE na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Celem jest promocja transportu publicznego, proekologicznych idei transportu i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Ekologiczny transport publiczny jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację  systemów  publicznego  transportu  zbiorowego w miastach. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

Działania prowadzone w ramach tygodniowej kampanii:

  • tworzenie plakatów, transparentów
  • przemarsz z plakatami ulicami Łosiowa
  • wystawa prac w miejscach publicznych
  • konkurs dla dzieci i rodziców: ilustrowana bajka, wiersz
  • rajd rowerowy

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką”

Zadania projektowe

1. „Festiwal Twórczości” – od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. Obchody

Międzynarodowego Dnia Kropki (15.09.2021).

2. „Kolorowe kredki” – zorganizowanie w swojej placówce akacji charytatywno-ekologicznej. Szczegóły zbiórki w roku szkolnym 2021/2022

3. „Drzewo życia” – z okazji Dnia Drzewa (10.10.2021) zorganizujcie zajęcia w plenerze zainspirowane obrazem Gustava Klimta. Posadźcie własne drzewo, odkryjcie technikę frottage lub stwórzcie dzieło niemalowane z użyciem darów jesieni itp

4. „Matematyka w obrazach” – ćwiczenie spostrzegawczości, odkrywanie ukrytych cyfr na obrazie „Od O do 9” (Jasper Johns).

5. „Sztuka ekspresyjna”- ruch, taniec, śpiew, zabawa kształtem i formą połączona ze stymulacją wielozmysłową.

6.  „Sztuka ziemi (land art)” – tworzenie obrazów przy użyciu materiału przyrodniczego np. kamieni, patyków, liści, szyszek.

ABC Ekonomii – W. Czepczyński, Ż. Kupczyk

Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej dzieci – przedszkolaków

W ramach funkcjonującego projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” dedykowana przedszkolakom ( 5- i 6- latkom) oraz uczniom z klas I-III. Jej autorami są Wiktor Czepczyński i Żaneta Kupczyk


Książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów. Dzieci, wraz z głównymi bohaterami – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące pytania, takie jak np. czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego nie z bankomatu? Po co pracujemy i jaki można mieć zawód? Czym jest budżet domowy, co to znaczy oszczędzać, czy też kim jest wolontariusz?

„Oto Hałabała! Zna go Polska cała” – projekt edukacyjny

Celem głównym projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacenie wiedzy ogólnej o świecie. Realizacja projektu odbywa się w oparciu o przygody Krasnala Hałabały opisane w książce Lucyny Krzemienieckiej. Dzieci dowiedzą się również o historii czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”, z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.

Rok szkolny 2020/21

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ekologiczne-1140x520

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program wychowania przedszkolnego:

„Planeta dzieci. Prawa, dobro, piękno w świecie wartości” Jolanta Wasilewska

Program „Planeta dzieci” jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Kompetencje kluczowe zawarte w programie, realizowane w każdej grupie:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

2. porozumiewanie się w językach obcych,

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne,

4. kompetencje informatyczne,

5. umiejętność uczenia się,

6. kompetencje społeczne i obywatelskie,

7. inicjatywność i przedsiębiorczość,

8. świadomość i ekspresja kulturalna

Cele ogólne programu „Planeta dzieci”:

• zapewnienie wszechstronnego rozwoju, przy zachowaniu równowagi w rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, umożliwiającego podjęcie nauki w szkole

• wspieranie zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez umożliwienie interakcji ze środowiskiem społeczno -przyrodniczym,

• rozwijanie postawy proekologicznej poprzez poznawanie przyrody, budzenie przywiązania do niej, podejmowanie działań na rzecz jej ochrony,

• budzenie wrażliwości estetycznej dziecka dotyczącej różnych aspektów życia: własnego wyglądu, otoczenia, muzyki, słowa, sztuki, • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,

• rozpoznawanie i rozumienie własnych potrzeb zdrowotnych oraz czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie każdego człowieka, • kształtowanie postaw gwarantujących bezpieczeństwo swoje i innych,

• przygotowanie do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie poprzez budzenie otwartości na zmiany, rozwijanie gotowości do poznawania i zamiłowanie do uczenia się,

• rozpoznawanie emocji, ich nazywanie oraz poznawanie strategii radzenia sobie z nimi,

• rozwijanie umiejętności społecznych: współpracy i komunikacji umożliwiających dobre funkcjonowanie w społeczeństwie,

• budzenie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej, swojej małej ojczyzny oraz kraju,

• odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych,

• rozwijanie umiejętności formułowania jasnych wypowiedzi, komunikowania swoich potrzeb, zadawania pytań,

• kształtowanie preorientacji zawodowej,

• rozwijanie kultury osobistej, poznawanie zasad savoir vivre,

• poznawanie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i zdolności,

• rozwijanie empatii i otwartości wobec potrzeb zarówno ludzi, jak i zwierząt,

• kształtowanie otwartości na wieloznaczność i różnorodność,

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„I love Boo” program nauczania języka angielskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 podczas zajęć z języka angielskiego korzystamy z programu nauczania „I love Boo” – dla każdej grupy wiekowej. Każdy poziom zawiera 8 rozdziałów tematycznych, których zakres obejmuje słownictwo związane z kolorami, liczbami, jedzeniem, rodziną, pogodą, ubraniami, zwierzętami, częściami ciała. Dzięki pakietowi i pomocom dydaktycznym dzieci pogłębiają swoją wiedzę. Program zakłada wykształcenie takich umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, mówienie prostych zdań, przygotowanie do czytania i pisania, wprowadzenie słownictwa z najbliższego otoczenia dziecka oraz opanowanie prostych struktur gramatycznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem 

Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.

2. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”,świadczącego o rozwijaniu zainteresowania zdrowiem i higieną.

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące wyszukiwaniu przepisów kulinarnych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, takich jak termometr elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.

5. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/ wartość zdrowia.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Opis: Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układają rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/ swoje zainteresowania związane tematyką zdrowia, np. dietetyka. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel  prezentuje dzieciom filmik/ bajeczkę edukacyjną.

___________________________________________________________________________________________________________________________

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 1- 2017