Programy

Przedszkole Publiczne w Łosiowie

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ekologiczne-1140x520

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program wychowania przedszkolnego:

„Planeta dzieci. Prawa, dobro, piękno w świecie wartości” Jolanta Wasilewska

Program „Planeta dzieci” jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Kompetencje kluczowe zawarte w programie, realizowane w każdej grupie:

1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

2. porozumiewanie się w językach obcych,

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne,

4. kompetencje informatyczne,

5. umiejętność uczenia się,

6. kompetencje społeczne i obywatelskie,

7. inicjatywność i przedsiębiorczość,

8. świadomość i ekspresja kulturalna

Cele ogólne programu „Planeta dzieci”:

• zapewnienie wszechstronnego rozwoju, przy zachowaniu równowagi w rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, umożliwiającego podjęcie nauki w szkole

• wspieranie zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez umożliwienie interakcji ze środowiskiem społeczno -przyrodniczym,

• rozwijanie postawy proekologicznej poprzez poznawanie przyrody, budzenie przywiązania do niej, podejmowanie działań na rzecz jej ochrony,

• budzenie wrażliwości estetycznej dziecka dotyczącej różnych aspektów życia: własnego wyglądu, otoczenia, muzyki, słowa, sztuki, • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,

• rozpoznawanie i rozumienie własnych potrzeb zdrowotnych oraz czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie każdego człowieka, • kształtowanie postaw gwarantujących bezpieczeństwo swoje i innych,

• przygotowanie do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie poprzez budzenie otwartości na zmiany, rozwijanie gotowości do poznawania i zamiłowanie do uczenia się,

• rozpoznawanie emocji, ich nazywanie oraz poznawanie strategii radzenia sobie z nimi,

• rozwijanie umiejętności społecznych: współpracy i komunikacji umożliwiających dobre funkcjonowanie w społeczeństwie,

• budzenie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej, swojej małej ojczyzny oraz kraju,

• odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych,

• rozwijanie umiejętności formułowania jasnych wypowiedzi, komunikowania swoich potrzeb, zadawania pytań,

• kształtowanie preorientacji zawodowej,

• rozwijanie kultury osobistej, poznawanie zasad savoir vivre,

• poznawanie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i zdolności,

• rozwijanie empatii i otwartości wobec potrzeb zarówno ludzi, jak i zwierząt,

• kształtowanie otwartości na wieloznaczność i różnorodność,

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„I love Boo” program nauczania języka angielskiego.

W roku szkolnym 2020/2021 podczas zajęć z języka angielskiego korzystamy z programu nauczania „I love Boo” – dla każdej grupy wiekowej. Każdy poziom zawiera 8 rozdziałów tematycznych, których zakres obejmuje słownictwo związane z kolorami, liczbami, jedzeniem, rodziną, pogodą, ubraniami, zwierzętami, częściami ciała. Dzięki pakietowi i pomocom dydaktycznym dzieci pogłębiają swoją wiedzę. Program zakłada wykształcenie takich umiejętności jak: rozumienie ze słuchu, mówienie prostych zdań, przygotowanie do czytania i pisania, wprowadzenie słownictwa z najbliższego otoczenia dziecka oraz opanowanie prostych struktur gramatycznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem 

Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.

2. Zdobycie przez dzieci dyplomu „Strażnik zdrowia”,świadczącego o rozwijaniu zainteresowania zdrowiem i higieną.

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – aplikacje służące wyszukiwaniu przepisów kulinarnych, wykorzystanie prostych programów graficznych, obsługa urządzeń elektronicznych, takich jak termometr elektroniczny, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.

5. Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prozdrowotne/ wartość zdrowia.

Wiodące kompetencje kluczowe: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Opis: Dzieci wspólnie z Małym Misiem obchodzą Światowy Dzień Mycia Rąk i Dzień Zdrowego Śniadania. Układają rymowanki zachęcające do zdrowego odżywiania się. Samodzielnie komponują zdrowe śniadanie. Zapraszają osoby, które mogą zaprezentować swój zawód/ swoje zainteresowania związane tematyką zdrowia, np. dietetyka. W przypadku braku możliwości osobistego spotkania nauczyciel  prezentuje dzieciom filmik/ bajeczkę edukacyjną.

___________________________________________________________________________________________________________________________

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 1- 2017