Procedury funkcjonowania przedszkola

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W ŁOSIOWIE

W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

obowiązująca od 1 września 2020r.

Podstawa prawna :   

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642 i 742 ze zm.)

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

 

 1. Dyrektor:

określa zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników przedszkola

   dotyczących higieny, czyszczenia i dezynfekcji przedmiotów i powierzchni,

– określa zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników przedszkola

   dotyczących zasad bezpiecznego przygotowywania i wydawania posiłków

– określa zakres czynności rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi w czasie

   przyprowadzania i odbierania dzieci.

– monitoruje pracę placówki w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

 

 1. Personel pomocniczy przedszkola:

–  ponosi odpowiedzialność za bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności związanych

   z czyszczeniem i dezynfekcją przedmiotów oraz  powierzchni,

– ponosi odpowiedzialność za bezpieczne przygotowywanie i wydawanie posiłków,

– ponosi odpowiedzialność  za zgodne z procedurą czynności związane z odbieraniem i

  wydawaniem dziecka rodzicom/opiekunom

 

 1. Nauczyciel:

–  dba o przestrzeganie zasad higieny przez dzieci oraz zachowanie dystansu między nimi w czasie zabaw i podczas spożywania posiłków,

– nadzoruje dezynfekcję prowadzoną przez woźną oddziałową w sali zabaw i jadalni.

 

 1. Rodzice:

– mają obowiązek zapoznać się z procedurą i stosować się do jej zapisów  w kwestiach ich dotyczących.

 

Sposób prezentacji procedury  –

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.    

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkola Publiczne nr 1 w Łosiowie w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje w godz. 6.30-16.00.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez poszczególne przedszkola.
 3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie.
 5. Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę :
 • jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godz, dziennie powierzchnia przypadająca na dziecko wynosi 1,5m2
 • jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godz. dziennie powierzchnia na dziecko wynosi 2 m2
 1. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.
 2. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
 3. Dziecko przebywające w placówce musi bezwzględnie przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa.
 4. Sale będą wietrzone co godzinę.
 5. Grupa przedszkolne korzystają z placu zabaw. Na placu zabaw jednocześnie może przebywać tylko jedna grupa dzieci.
 6. Z użycia zostają wyłączone piaskownice, pozostały sprzęt ogrodowy jest dezynfekowany przed każdym wyjściem dzieci na plac zabaw.
 7. W przedszkolu zaprzestaje się mycia zębów.
 8. Personel pomocniczy, kuchenny oraz administracyjny nie kontaktują się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 9. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.
 10. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, dziecko odbiera wyznaczony W szatni może znajdować się jednocześnie 4 osób(łącznie z dziećmi).
 11. Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Wyznaczony pracownik ocenia wizualnie stan zdrowia dziecka i dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.
 12. Pracownik przedszkola, za zgodą rodziców, sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Termometr należy dezynfekować po każdym użyciu.
 13. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 15. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 16. Opiekunowie utrzymują dystans między sobą 1,5 m.
 17. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców)
 18. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.
 19. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie, bądź miejsce izolacji dla dzieci i pracowników przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.

ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJA

 1. Dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
 2. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe. Przy drzwiach wejściowych do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

 

 1. Pracownicy przedszkola podczas pracy w placówce zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem lub używania płynem dezynfekującego, również po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją pomieszczeń i innych powierzchni w przedszkolu.

 

 1. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkola pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych/ przyłbice.

 

 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

 

 1. Personel sprzątający musi ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci  na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 1. Zobowiązuje się personel sprzątający (woźna oddziałowa, pomoc kuchenna) do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza: czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania 2 razy dziennie lub w razie potrzeby powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków, przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci.
 2. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne dezynfekowane są 2 razy dziennie, a toalety myte i dezynfekowane są na bieżąco.
 3. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu.

 

 1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

 1. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień ( zał. nr 1)

 

 1. Do dezynfekcji należy  używać specjalnie wydzielonych ściereczek,  gąbek, mopów itp.

 

 1. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów. Użyte naczynia i sztućce są myte i wyparzane.

 

 

 1. Dezynfekcja zabawek i sprzętu

 

 1. Z sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.
 2. Woźna oddziałowa/pomoc nauczyciela, przydzielona do danego oddziału przedszkolnego zobowiązana jest do mycia i dezynfekowania zabawek lub innego sprzętu min.1 raz dziennie lub częściej w razie konieczności.
 3. Przed dezynfekcją zabawki należy umyć. Podczas mycia zabawek i sprzętu w pierwszej kolejności należy uważnie wyczyścić przedmiot, dokładnie myjąc jego powierzchnię.  Podczas mycia trzeba zwrócić uwagę na trudno dostępne miejsca, jak zagłębienia i chropowate powierzchnie.
 4. Po umyciu każdy przedmiot należy przetrzeć ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym lub spryskać preparatem do dezynfekcji
 5. Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę oraz po każdorazowej dezynfekcji zabawek lub pomieszczenia.
 6. Środków dezynfekujących do sprzętu i zabawek należy używać zgodnie z zaleceniami producenta – skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot;
 7. Jeżeli jest to możliwe – po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z wyżywienia przygotowanego na terenie przedszkola. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych produktów spożywczych.
 2. Wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością posiadają wymagane badania profilaktyczne.
 3. Intendent
 4. Nadzoruje, by wszyscy dostawcy towarów byli zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki.
 5. Po dokonaniu zakupów wszystkie towary w opakowaniach dezynfekuje odpowiednimi środkami chemicznymi, które następnie usuwa do kosza. Powierzchnie, z którymi towar miał bezpośredni kontakt dezynfekuje na bieżąco.
 6. Wchodząc do pomieszczeń kuchennych dezynfekuje ręce odpowiednim płynem.
 7. Intendent przebywając poza terenem placówki, np. dokonując zakupów w sklepie, zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 8. Intendent jest odpowiedzialny za bezpieczne zakupy, przyjmowanie i wydawanie towaru oraz higienę i dezynfekcję pomieszczeń magazynowych.

 

 1. Pracownicy kuchni:
 2. Za bezpieczne przygotowanie i wydawanie posiłków oraz mycie, dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu w bloku żywieniowym odpowiada kucharka.
 3. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi ani personelem sprawującym opiekę nad dziećmi.
 4. Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola pracownicy kuchni dezynfekują ręce.
 5. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne- fartuchy, rękawice, ochrona twarzy.
 6. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:
 • używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),
 • na bieżąco myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny   i naczynia stołowe,
 • posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,

 

 1. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 2. Przygotowane posiłki dla dzieci przejmuje woźna oddziałowa, która odpowiada za przeniesienie potraw do sali , lub przez okienko ( J. Barona) i rozłożenie na wyznaczonych stolikach.
 3. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce  w temperaturze min. 60O C z dodatkiem detergentu.
 4. Powierzchnie blatów stołów są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci.
 5. Wszystkie pomieszczenia (ściany, posadzki) w bloku żywieniowym pracownicy kuchni dezynfekują  co najmniej raz dziennie.
 6. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych organizacyjnie godzinach
 • 9:30- śniadanie

11.30 obiad.

 • – podwieczorek

 

C.Pracownicy przedszkola:

 1. Woźna oddziałowa ponosi odpowiedzialność za czystość i higienę w jadalni,   w której dzieci spożywają posiłki.
 2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do zmiany fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych do wydawania posiłków. Zaleca się używania przyłbicy.
 3. Przed podaniem posiłku oraz po posiłku, pracownik obsługi zobowiązany jest:
 4. myć i dezynfekować środkiem do dezynfekcji stoły, przy których dzieci spożywają posiłki oraz powierzchnie dotykowe: blaty, poręcze krzeseł przed każdym posiłkiem,  a także po posiłku,
 5. myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci spożywają posiłek.
 6. Po skończonym posiłku przez dzieci, woźna wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje  i dezynfekuje  .
 7. Woźna oddziałowa zobowiązana jest przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 8. Dzieci spożywają posiłki samodzielnie bez pomocy osób dorosłych.
 9. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed i po posiłku.
 10. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywania posiłku

      przez   dzieci,  zachowanie  odpowiedniej odległości  podczas siedzenia dzieci przy

      stołach oraz zwracają uwagę bezpieczeństwo dzieci po zabiegach dezynfekcji

     (przestrzeganie  czasu wyschnięcia powierzchni oraz  czasu wietrzenia pomieszczeń)

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają do przedszkola tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, bóle brzucha, wysypka itp.).
 3. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących         w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzają dziecko w ustalonych godzinach, tj. od 6.00 do 8.00 i pozostawiają je pod opieką pracownika przedszkola.
 6. W celu zminimalizowanie zagrożenia, rodzice, opiekunowie prawni nie wchodzą  do Przedszkola, za wyjątkiem nagłej sytuacji, np. pilny kontakt z personelem, choroba dziecka- muszą mieć założoną osłonę nosa i ust oraz dłoni.
 7. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola:
  1. sygnalizuje dzwonkiem –, przyprowadzenie dziecka i czeka na pracownika przedszkola, 
  2. przekazuje pracownikowi placówki zabezpieczonemu w rękawiczki i maseczkę ochronną bądź przyłbicę dziecko,
  3. pracownik przedszkola, za zgodą rodzica/ów, mierzy dziecku temperaturę, w przypadku podwyższonej temperatury tj. 370C   dziecko nie będzie mogło pozostać   w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą                      i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem oraz poinformować placówkę o stanie zdrowia dziecka.
  4. przy wejściu do budynku przedszkola, po zmierzeniu temperatury,   przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który następnie  pomaga przy jego przebieraniu się, myciu rąk i odprowadza je do grupy.
 8. Osoby przyprowadzające / odbierające dzieci muszą zachować dystans min. 2 m od pracownika przedszkola, innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie)  odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 10. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 11. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu oraz zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób.
 13. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają  teren przedszkola.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
 15. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

 ZASADY ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola:
 2. sygnalizuje swoje przybycie dzwonkiem znajdującym się przy  drzwiach wejściowych i czeka na pracownika przedszkola,
 3. przekazuje pracownikowi placówki dane dziecka które odbiera   i oczekuje na przyprowadzenie dziecka,
 4. pracownik przedszkola odbiera dziecko z grupy, pomaga w jego ubraniu i  przekazuje osobie odbierającej.
 5. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia : indywidualną ochronę nosa, ust oraz dłoni (rodzice).
 6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnione przez nich osoby.
 7. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/prawnego opiekuna zgłoszoną- telefonicznie.
 8. Osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust.
 9. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice/prawni opiekunowie sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie odbierają dzieci od 13.00 do godziny 1600.
 11. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie opuszczają teren placówki i nie korzystają z placu zabaw.

 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników Przedszkola ( załącznik nr 3) oraz deklarują sprawdzanie temperatury dziecka przed odprowadzeniem do placówki.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do jego do nieprzyprowadzania do przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się po podpisania oświadczenia zawierającego istotne informacje, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowania zapisy niniejszej procedury ( załącznik nr 4)

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

 1. Pracę w przedszkolu podejmują osoby zdrowe.
 2. Pracownicy powyżej 60 roku życia przed ewentualnym podjęciem pracy składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych (Załącznik nr 6).
 3. Pracownicy przystępujący do pracy powinni określić, czy nie mają niepokojących objawów, czy nie są w kwarantannie i czy nie są w grupie ryzyka, czyli nie mieli kontaktów z osobami będącymi w grupie ryzyka lub  z osobami, które wróciły   w okresie ostatnich 2 tygodni z zagranicy.
 4. Pracownicy powinni stosować środki bezpieczeństwa umożliwiające odpowiednie zabezpieczenie przed zakażeniem się koronawirusem:
  1. pracownik, wchodzący do budynku powinien  mieć założone jednorazowe   rękawiczki lateksowe lub podobne oraz maseczkę,
  2. po zdjęciu odzieży wierzchniej myje ręce stosując zasadę 30 sek., a następnie              je dezynfekuje,
  3. sprawdza za pomocą termometru bezdotykowego temperaturę ciała – jeśli jest              w normie (norma temp. do  37°C) przystępuje do pracy, jeśli jest podwyższona–  informuje telefonicznie o tym fakcie przełożonego i nie przystępuje do pracy,
  4. przed kontaktem z osobą z zewnątrz zakłada maseczkę,
  5. po zgłoszeniu się osób wchodzących do budynku informuje o konieczności zdezynfekowania rąk, ew. założenia jednorazowych rękawiczek oraz zakryciu nosa i ust,
  6. po uzyskaniu zgody– dzieciom i dorosłym mierzona jest przez pracownika przedszkola temperatura ciała przy pomocy termometru bezdotykowego,
 5. Pracownik pełniący poranny dyżur sprawdza:
  1. czy w dozownikach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk,
  2. czy są dostępne jednorazowe rękawiczki,
  3. czy jest czytelny na drzwiach napis „przed wejściem do budynku włóż maseczkę           i rękawiczki”,
  4. czy w budynku są wywieszone w widocznym miejscu plakaty instruujące, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce,
  5. w razie potrzeby na bieżąco dezynfekuje klamki, poręcze, przycisk dzwonka przy drzwiach głównych do budynku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola- (Załącznik nr 5) oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci ( Załącznik nr 4).
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez wiadomości SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystywanej w przedszkolu.

         Zatwierdził

27 sierpnia 2020r.   dyrektor przedszkola   

Anna Sawicka