REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Ogłaszam termin rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Łosiowie:

od dnia 15 kwietnia 2021r do dnia 21 maja 2021r.

Wniosek można pobrać elektronicznie ze strony internetowej przedszkola lub w placówce w wersji papierowej. Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić czytelnie i pamiętać o podpisach obojga rodziców. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań:

  1. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
  2. kopie orzeczenia o niepełnosprawności, z potwierdzonym przez rodzica zgodności z oryginałem
  3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu – pobrać ze strony placówki oraz kopie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód
  4. dokumenty poświadczające pieczę zastępczą
  5. oświadczenie o wielodzietności ( 3 lub więcej dzieci) – pobrać ze strony przedszkola
  6. oświadczenie o uczęszczaniu starszego rodzeństwa do przedszkola – pobrać ze strony przedszkola
  7. oświadczenie o zadeklarowanych godzinach ponad podstawę programową, z których dziecko będzie korzystać

Wniosek należy włożyć do koperty , zakleić i wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku Przedszkola przy ul. Głównej.

Dokumenty do pobrania