Strajk

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci

Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie

           Zawiadamiam Państwa, że pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie  w referendum opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku, który ma się rozpocząć dnia 8 kwietnia 2019 r.  i trwać do odwołania.

      Wobec powyższego Przedszkole od dnia 8 kwietnia nie jest w stanie przeprowadzić zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

             Informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

            Jednocześnie informuję, że w wyjątkowych sytuacjach Przedszkole zapewni opiekę. Liczba miejsc jest jednak bardzo ograniczona. Zgłaszania dzieci można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny: 77 4125396 lub 77 4125393

          Ponadto informuję, że o wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy przedszkola będą Państwo informowani niezwłocznie i na bieżąco poprzez  stronę internetową przedszkola www.przedszkole-losiow.pl  i stronę internetową gminy  www.lewin-brzeski.pl .

     Z poważaniem  

Dyrektor PP nr 1 w Łosiowie          

  mgr Anna Sawicka