Wyniki rekrutacji

W sprawie rekrutacji:

Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na kolejny rok szkolny.

Listy zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie w dniu 19 marca 2021r. na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku przedszkola.