ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

DRODZY RODZICE
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZORGANIZOWANIA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, W PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ORAZ DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM PROSIMY O PILNĄ INFORMACJĘ I ZGŁASZANIE DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE OD 29.03.2021R DO 11.04.2021R.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE WNIOSKU I DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA LUB PRZESŁANIE PODPISANYCH WNIOSKÓW NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA: przedszkolelosiow@wp.pl

Organizacja zajęć w przedszkolu organizowana jest na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dokumenty do pobrania