Misja placówki

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Tolerujemy tylko pozytywne  zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę  jego możliwości.
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, własnych uczuć  i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych  rozwiązań. Wspieramy dziecko w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.

asze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze  zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym i bezpiecznym otoczeniu. Nasza placówka zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte;
 • jest akceptowane takie, jakie jest;
 • jest kulturalne i tolerancyjne;
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces;
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania;
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;
 • poznaje swoje prawa i obowiązki;
 • jest odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • jest świadome zagrożeń;
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu

 • otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka;
 • uzyskują pomoc specjalistów;
 • współpracują z nauczycielami;
 • mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach;
 • wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola;
 • aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką;

Decyzyjność rodziców

Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

 • udziału dziecka w zajęciach dodatkowych;
 • czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
 • udziału dziecka w wycieczkach;
 • wyrażania zgody na udostępnianie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola;
 • ustalenia wysokości  składek na Komitet Rodzicielski i formie ich wydatkowania;
 • wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone;
 • wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców;
 • opiniowania  planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, uroczystości przedszkolnych i imprez;
 • organizacji rytmu dnia;
 • składania propozycji jadłospisu;
 • propozycji zakupu sprzętu, zabawek do przedszkola.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami
 • prowadzenie „kącika dla rodziców”, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły;
 • zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców;
 • zajęcia otwarte;
 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych;
 • włączanie rodziców w organizację imprez i  uroczystości przedszkolnych;
 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet;
 • wystawy, wycieczki.

Współpraca ze środowiskiem

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami

 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego, podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej( np. Festyn)
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 • poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci;
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych;
 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci;
 • włączanie się w organizowane na terenie wsi, gminy imprezy kulturalne, konkursy.

Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy

 • spotkania
 • wycieczki
 • zwiedzanie wystaw
 • udział w konkursach
 • udział w imprezach środowiskowych
 • pogadanki
 • udział w akcjach charytatywnych i innych na rzecz środowiska.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola;
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje, uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój;
 • współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola;
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki;
 • stosują nowoczesne metody pracy,
 • tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;
 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy;
 • uzyskują status nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.